www.Iran-Rosemount.com
صفحه اصلی
درباره ما
تماس با ما
دانستنی ها

نمایندگی روزمونت در ایران

ترانسمیتر های روزمونت Pressure transmitter 3051 rosemount presure transmitter rosemount flow meter rosemount

Pressure Measurement Pressure Transmitters MultiVariable Transmitters Manifolds

Flow Measurement , Differential Pressure Coriolis Magnetic Vortex Ultrasonic Orifice Fittings Liquid Turbine

پرشر ترانسمیتر روزمونت مدل 3051 با رنج های مختلف پرشر ترانسمیتر روزمونت مدل 2088 رنج های G2 و G3 ترانسمیتر اختلاف فشار یوکوگاوا مدل EJA110A هارت و فیلد باس با رنج های مختلف پرشر ترانسمیتر روزمونت مدل 3051S2TG3 نمایندگی روزمونت تمپرشرترانسمیتریوکوگاوا مدل YTA110وYTA320هارت و فیلدباس منیفولد روزمونت ترموکوپل روزمونت سنسور روزمونت

فشار

ترانسمیتر فشار روزمونت
Rosemount Pressure Transmitter

ترانسمیتر فشار روزمونت 3051
Rosemount 3051S Pressure Transmitter
اطلاعات بیشتر

ترانسمیتر فشار روزمونت 2088
Rosemount 2088 Gage & Absolute Pressure Transmitters
اطلاعات بیشتر

ترانسمیتر فشار روزمونت 2090
Rosemount 2090F Hygienic Transmitters
اطلاعات بیشتر

ترانسمیتر فشار روزمونت 3051
Rosemount 3051 Pressure Transmitters
اطلاعات بیشتر

فلومتریک از طریق ترانسمیترهای اختلاف فشار روزمونت
DP Flow Product

ترانسمیتر فشار روزمونت 3051
Rosemount 3051 Pressure Transmitters
اطلاعات بیشتر

سطح سنجی از طریق ترانسمیترهای اختلاف فشار روزمونت
Rosemount Difrential Pressure Level

ترانسمیتر سطح روزمونت 3051
Rosemount 3051 Level Transmitter
اطلاعات بیشتر

ترانسمیتر سطح روزمونت 3051 s
Rosemount 3051S Level Transmitter
اطلاعات بیشتر

ترانسمیتر سطح روزمونت 2051
Rosemount 2051 Level Transmitter
اطلاعات بیشتر

دیافراگم ترانسمیتر فشار روزمونت 1199
Rosemount 1199 Diaphragm Seal System
اطلاعات بیشتر

منیفولد روزمونت
Rosemount manifold

منیفولد روزمونت 305 و306 و304
305 Coplanar™, 306 Inline, 304 Conventional
اطلاعات بیشتر

ترانسمیتر فشار روزمونت 3051
ترانسمیتر فشار روزمونت 2088
ترانسمیتر فشار روزمونت 2090
ترانسمیتر سطح روزمونت 3051
ترانسمیتر سطح روزمونت 2051
دیافراگم ترانسمیتر فشار روزمونت 1199
منیفولد روزمونت 304 , 305 ,306